โบสถ์คาทอลิกแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1859 ตัวอาคารที่มีอยู่ปัจจุบันได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในปี 1923 แท่นบูชางามวิจิตรในมหาวิหารนั้นถูกส่งมาจากพระสันตะปาปา