โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์นิกายโปรเตสแตนท์ ก่อตั้งขึ้นโดยมิชชันนารีชาวอเมริกันซึ่งเดินทางมาเยือนฮาโกดาเตะ ในปี 1874 ตัวอาคารเดิมสร้างขึ้นในปี 1931 และมีห้องสมุดเยาวชนอยู่ติดกัน