พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงวัตถุสิ่งของสำหรับชาวเหนือที่อาศัยในแถบทะเลโอคอตสค์ เช่น ชาวไอนุ คุณสามารถลองตัดกระดาษแบบดั้งเดิมหรือทำและเล่นเครื่องดนตรีดั้งเดิมของชาวไอนุ นอกจากนี้ อาคารนี้ยังสร้างขึ้นเพื่อเป็นสาขาประจำเมืองฮาโกดาเตะของธนาคารแห่งญี่ปุ่นราวปี 1926 คุณสามารถมองเห็นร่องรอยของธนาคารได้ในโถงทางเข้าและโถงอื่น ๆ ภายในอาคาร