JOMON world of Hakodate JOMON world of Hakodate

ยุคโจมง คือยุคสมัยที่มีเฉพาะในญี่ปุ่น และยาวนานกว่า 10,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช ผู้คนในสมัยโจมงเก็บลูกไม้ ล่าสัตว์ ตกปลา และใช้ชีวิตโดยอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เอกลักษณ์ของยุคโจมงอย่างหนึ่งคือ การที่ผู้คนเหล่านี้ทำ "เครื่องปั้นดินเผาโจมง" โดย "โจมง"คือลวดลายของเครื่องปั้นดินเผาที่ทำจากการกดเชือกเกลียว

บริเวณฮอกไกโด จังหวัดอาโอโมริ อิวาเตะ และอาคิตะ ที่รวมเป็น "ภาคเหนือญี่ปุ่น" ได้มีการขุดพบแหล่งโบราณสถานโจมงจำนวนมาก และหลงเหลือซากเก่าที่แสดงถึงความเป็นอยู่ของชาวโจมง

โบราณสถานโจมง 17 แห่งซึ่งอยู่ในบริเวณนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกในเดือนกรกฎาคม ปี 2021

UNESCO World Cultural Heritage UNESCO World Cultural Heritage

บริเวณมินามิคายาเบะของเมืองฮาโกดาเตะ มีโบราณสถานคาคิโนะชิมะและโบราณสถานโอฟุเนะ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกลุ่มมรดกโลก นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุดพบจากโบราณสถานภายในเมืองฮาโกดาเตะ ซึ่งรวมถึงสมบัติประจำชาติญี่ปุ่น ทำให้สามารถทราบถึงลักษณะการดำเนินชีวิตและจิตวิญญาณของชาวโจมงได้

ในที่นี้ จะขอแนะนำข้อมูลสมัยโจมงที่เกี่ยวข้องกับฮาโกดาเตะ

ภาพยนตร์

  • Information about Jomon in Hakodate​

  • Jomon Archaeological Sites in Hokkaido
    and Northern Tohoku​

  • Jomon for Adventure Travel Hokkaido

  • Jomon Prehistoric Sites in Northern Japan

  • The Hokkaido Universe

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

บนสุดของหน้า