ค้นหา

โลกโจมงของฮาโกดาเตะ

โลกโจมงของฮาโกดาเตะ

ยุคโจมง คือยุคสมัยที่มีเฉพาะในญี่ปุ่น และยาวนานกว่า 10,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช ผู้คนในสมัยโจมงเก็บลูกไม้ ล่าสัตว์ ตกปลา และใช้ชีวิตโดยอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เอกลักษณ์ของยุคโจมงอย่างหนึ่งคือ การที่ผู้คนเหล่านี้ทำ "เครื่องปั้นดินเผาโจมง" โดย "โจมง"คือลวดลายของเครื่องปั้นดินเผาที่ทำจากการกดเชือกเกลียว

บริเวณฮอกไกโด จังหวัดอาโอโมริ อิวาเตะ และอาคิตะ ที่รวมเป็น "ภาคเหนือญี่ปุ่น" ได้มีการขุดพบแหล่งโบราณสถานโจมงจำนวนมาก และหลงเหลือซากเก่าที่แสดงถึงความเป็นอยู่ของชาวโจมง
โบราณสถานโจมง 17 แห่งซึ่งอยู่ในบริเวณนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกในเดือนกรกฎาคม ปี 2021

บริเวณมินามิคายาเบะของเมืองฮาโกดาเตะ มีโบราณสถานคาคิโนะชิมะและโบราณสถานโอฟุเนะ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกลุ่มมรดกโลก นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุดพบจากโบราณสถานภายในเมืองฮาโกดาเตะ ซึ่งรวมถึงสมบัติประจำชาติญี่ปุ่น ทำให้สามารถทราบถึงลักษณะการดำเนินชีวิตและจิตวิญญาณของชาวโจมงได้

ในที่นี้ จะขอแนะนำข้อมูลสมัยโจมงที่เกี่ยวข้องกับฮาโกดาเตะ

World Cultural Heritage

Articles

Movies

Information about Jomon in Hakodate

Jomon Archaeological Sites in Hokkaido and Northern Tohoku

Jomon for Adventure Travel Hokkaido

Jomon Prehistoric Sites in Northern Japan

The Hokkaido Universe

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง