ที่นี่เป็นคอนแวนต์คาทอลิก ตัวโบสถ์ที่มีอยู่เดิมสร้างขึ้นในปี 1927 เป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคและโรมาเนสค์ เช่น ด้านนอกที่ก่อด้วยอิฐและหน้าต่างโค้งรูปครึ่งวงกลม