รือลำนี้มีชื่อว่า มาชุ-มารุ เป็นหนึ่งในเรือเฟอร์รี่ของบริษัทรถไฟเซคังซึ่งเดินทางระหว่างเกาะฮอกไกโดและเกาะฮอนชู จนกระทั่งปี 1988 เรือมาชุมารุจึงได้ถูกนำมาจอดเทียบที่ท่าฮาโกดาเตะเพื่อเป็นอนุสรณ์